Έρευνα


Ο κυριότερος τομέας στον οποίο οφείλει να εστιάσει κάθε οργανισμός που ασχολείται με την εκπαίδευση είναι αυτός της έρευνας.

Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας αναπτυγμένης και ευημερούσας κοινωνίας. Είναι ένα σαφές δείγμα προόδου και πραγματοποιείται για την προώθηση της ανθρώπινης γνώσης χωρίς να προσδοκάται άμεσα κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Στο CE.A.R.S. βασικό μας μέλημα αποτελεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεισφορά μας σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από τη στενή συνεργασία και τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τα πανεπιστημία που υποστηρίζουμε, μέσα απο τις δημοσιεύσεις των διακεκριμένων καθηγητών μας και την μέριμνά μας για την αδιάλειπτη επιμόρφωσή τους, συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ακόμα και οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε και η αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσουμε με κάθε ένα σπουδαστή, δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιο τρανή απόδειξη του βάρους και της σημασίας που δίνουμε στην έρευνα.


Συγκριτική μελέτη της Ανδραγωγικής Θεωρίας και της Μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Εθνικισμός και Βαλκάνια