ΔΟΑΤΑΠ / Υπουργείο Παιδείας


Marconi University

To Marconi University (UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI-TELEMATICA) έχει αναγνωριστεί  από τον ΔΟΑΤΑΠ στη συνεδρία του Δ.Σ. Πρακτικό 91 Α, της 5ης Μαίου 2010

Έως τώρα Αναγνωρισμένα Προγράμματα:

 1. Laurea di primo livello in Lingue e Culture Moderne / Laurea Magistrale in lingue Moderne per la Comunicazione Internationale (Δ.Σ 148Α/27-09-2013)
 2. Laurea di Primo Livello in Lettere / Laurea Magistrale in Philologia e Letterature Moderne (Δ.Σ 148Α/27-09-2013)
 3. Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche / Laurea Magistrale in Psicolologia (Δ.Σ 148Α/27-09-2013)
 4. Laurea di primo Livello in Lettere / Laurea magistrale in Filologia e Letterature Dell’Antichita (Δ.Σ 148Α/27-09-2013)
 5. Laurea di Primo Livello in Scienze Dell’Educazione e della Formazione / Laurea Magistrale in Pedagogia (Δ.Σ 148Α/27-09-2013)
 6. Master di Livello II in Fashion Management and Design (Δ.Σ. 158Α/ 24-01-2014)(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN
 7. Master di Livello II in International Business Relations (Δ.Σ. 158Α/ 24-01-2014)(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN)
 8. Master di Livello II in Human Resources and Organization (Δ.Σ. 158Α/ 24-01-2014)(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN)
 9. Master di Secondo Livello in Education Leadership, Management and Emerging Technologies (Δ.Σ. 148Α/27-09-2013)(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN)
 10. Master di Secondo Livello in International Business Administration – IMBA (Δ.Σ 155Α/7-5-2014 )(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN)
 11. Master Secondo Livello in Ancient history, culture and civilization (Δ.Σ 156Α/ 14-02-2014)(για εγγραφές από 1/9/2015 αρμόδιος φορέας Υπουργείο Παιδείας, ATEEN)

Παρατήρηση: Το πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει δια ζώσης γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα όλων των προγραμμάτων, οι οποίες μπορούν να λάβουν χώρα είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα κατόπιν επιλογής των φοιτητών.

I.Horbachevsky Ternopil State Medical University

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 38/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με την ψήφιση των νόμων 4093|2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α’ ), την συμπλήρωση του με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Τεύχος Α’ και ΦΕΚ 237 Τεύχος Α’ ) και την τροποποίησή του με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18 Τεύχος Α’ ) όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, αρκεί οι τίτλοι να είναι:

–          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,

–          μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και

–          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,

Δηλαδή οι κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. Η αναγνώριση αυτή γίνεται μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, ΑΤΕΕΝ,  αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφόσον έχουν λάβει αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας γίνονται δεκτοί από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 44 του 2005, πχ. ΦΕΚ 6/27-10-2015 (σελίδα 307)

 

Διαδικασία Αναγνώρισης:

 1. Έντυπο αίτησης για την «Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας»
 2. Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).
 3. Τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.
 5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus).
 6. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ.

Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας διαρκεί κατά μέσο όρο 4 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691