Ανοικτή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Η ανοικτή εκπαίδευση είναι ένας αρκετά ευέλικτος τρόπο εκπαίδευσης. Η ευελιξία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται, τον χρόνο και τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να την υλοποιήσει, την επιλογή του χώρου μελέτης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την διάρκεια της μάθησης.

Η ανοικτή εκπαίδευση εστιάζει στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Καλείται να άρει τους περιορισμούς της παραδοσιακής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να δρα ανταγωνιστικά με αυτή να αποτελέσει μια αξιόπιστη, εναλλακτική πρόταση στην επιθυμία πρόσβασης τόσο στο Πανεπιστήμιο, όσο και στην επιμόρφωση και κατάρτιση γενικότερα.

Η αναγκαιότητα της ανοικτής εκπαίδευσης μπορεί να γίνει φανερή και μέσα από τους τρεις γενικούς στόχους που θέτονται στο κείμενο του εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι είναι:

 1. η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. η διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 3. το άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους πολίτες.

Γενικά, η ανοικτή εκπαίδευση προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων τα οποία ουσιαστικά προκύπτουν από την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παραδοσιακού συστήματος . Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

 1. δεν υπάρχει η ανάγκη να παρευρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι στην αίθουσα διδασκαλίας
 2. απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας
 3. δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευομένων, για αυτό μάλιστα «προσφέρονται και αυτοτελείς εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών μικρής διάρκειας»
 4. δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις για να συμμετάσχει κανείς σε προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης.

Το CEARS μένοντας πιστό στον στόχο προώθησης υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πανεπιστημίων και σπουδαστών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 1. σημειώσεις μαθημάτων, έντυπο υποστηρικτικό υλικό
 2. πολυμέσα, λογισμικό, e-learning πλατφόρμες, videos
 3. παραδοσιακό σύστημα εκμάθησης, σύμβουλους καθηγητές, μαθήματα, σεμινάρια
 4. Υποστήριξη παγκοσμίως αναγνωρισμένων πανεπιστημίων για παρακολούθηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Έρευνα, δημοσιεύσεις