Διοίκηση σχολικών μονάδων: Σύγχρονες Τάσεις


Μεταπτυχιακό στη διοίκηση σχολικών μονάδων εξ αποστάσεως
Μεταπτυχιακό στη διοίκηση σχολικών μονάδων εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η οργανωσιακή παιδεία, δηλαδή η κοινή κουλτούρα που διαμορφώνεται στα μέλη ενός οργανισμού, θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά του. Η οργανωσιακή κουλτούρα στον σύγχρονο οργανισμό δεν έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, αλλά «βασίζεται στη δέσμευση και αφοσίωση των εργαζόμενων», οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά, παίρνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Με την έννοια «κουλτούρα» ορίζουμε τις κοινές αξίες, πιστεύω, παραδοχές και κανόνες που έχουν αναπτυχθεί σταδιακά ή έχουν οριστεί και διέπουν τα μέλη μιας οργάνωσης, τα οποία σκέπτονται και συμπεριφέρονται σαν ομάδα με κοινούς κώδικες, έχουν κοινούς στόχους και όραμα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μία κοινή νοοτροπία που παίζει μεγάλο ρόλο στην ισορροπία του οργανισμού. Ανάλογα με το σύνολο των αξιών της αλλά και της ευθυγράμμισής της ή μη με τα βασικά δεδομένα του οργανισμού, μπορεί να οδηγεί σε παραγωγικές ενέργειες ή στην καταστροφή. Ο αντίκτυπος της κουλτούρας σχετίζεται με το περιεχόμενό της, την ένταση και την έκτασή της στον οργανισμό. Συχνά, μια οργάνωση καλείται να υιοθετήσει μια εξωτερική κουλτούρα, στην οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί. Όμως, η υφιστάμενη κουλτούρα μπορεί να «εμποδίσει αλλαγές, υλοποίηση πολιτικών ή εφαρμογή προγραμμάτων και να επιδράσει πάνω στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης. Παράδειγμα αποτελεί η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι εργαζόμενοι του οποίου καλούνται να αλλάξουν μια παγιωμένη κουλτούρα δεκαετιών που βασίζονταν στην αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη επαγγελματισμού με μια νέα κουλτούρα σύγχρονης διοίκησης. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να διαμορφωθεί από την ανώτατη διοίκηση και να διαχυθεί στα στελέχη και τους υπαλλήλους υπό μορφή οράματος, στόχων, πολιτικών, αξιών και κανόνων. Εδώ διαφαίνεται ο κρίσιμος ρόλος του ηγέτη-μάνατζερ, η συμπεριφορά και η ενεργή συμμετοχή του οποίου στα δρώμενα του οργανισμού δύναται να αποτελέσει πρότυπο για τους εργαζόμενους.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης, που αφορά όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, με στόχο την ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη, που, στην περίπτωση της εκπαίδευσης είναι οι γονείς και η αγορά εργασίας. Υπάρχουν εθνικοί (ΕΛΟΤ) και διεθνείς (ISO:9000, BS5750) οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη της ΔΟΠ σε οργανισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας. Η ανάγκη υιοθέτησης στρατηγικής ποιότητας σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση αλλαγών με σκοπό τα επιτυχημένα αποτελέσματα στους στόχους του οργανισμού. Η προσέγγιση είναι καθαρά πελατοκεντρική και ορίζει την έννοια της ποιότητας που είναι η ανταπόκριση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας. Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα σε σχέση με αξίες ή στόχους που έχουν προαποφασιστεί και περιγράφονται μέσα από κριτήρια-δείκτες ποιότητας. Οι αξίες αυτές αποτελούν τα «τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού και αποτελεσματικού σχολείου και αντιμετωπίζονται ως επιδιωκόμενες».smart-goals

Tο σημείο κλειδί στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το πώς θα διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία του ήθους του οργανισμού. με τρόπο που να έχει βιωσιμότητα στο μεταβαλλόμενο πολιτικό και αναπτυξιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου είναι όχι μόνο η δέσμευση αλλά ο άρτιος συντονισμός και η αξιολόγηση, καθώς, σύμφωνα με έρευνες, παρατηρείται το φαινόμενο μειωμένης ποιότητας υπηρεσιών σε οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Σήμερα, επιχειρείται πιλοτικά, πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το οποίο θα αναπτυχτούν «διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια θα διαμορφώσουν, θα υλοποιήσουν, θα παρακολουθούν και θα αξιολογήσουν Σχέδια Δράσης με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής μονάδας».

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελείται από την εφαρμογή ενός σχεδίου της στρατηγικής κατεύθυνσης, έπειτα από ανίχνευση του περιβάλλοντος, ώστε να υλοποιήσει και στη συνέχεια να αξιολογήσει το όραμα, την αποστολή και τους στόχους που έχει θέσει. O στρατηγικός σχεδιασμός, επίσης, προσδιορίζει και τους υλικούς πόρους που πρέπει ο οργανισμός να διαθέτει ή να βρει από συνεργαζόμενους φορείς για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει συνεχώς να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις αλλαγές που συντελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά σχολικό έτος). Η αριστεία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού μάνατζμεντ οδηγούν καθιστούν τον οργανισμό,  οργανισμό που μαθαίνει, με στρατηγικό πλεονέκτημα.

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

Το Benchmarking είναι μια σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης που βασίζεται στη σύγκριση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού με άλλους της ίδιας βαθμίδας. Η συγκριτική αξιολόγηση ενός οργανισμού με έναν άλλο με μεγαλύτερες επιδόσεις έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς εντοπίζει περιοχές βελτίωσης με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης μειωμένου κόστους, επειδή στην ουσία ο οργανισμός μαθαίνει μέσα από τις καλές πρακτικές (best practices) ενός άλλου οργανισμού. Το Benchmarking διακρίνεται σε στρατηγικό και λειτουργικό, ανάλογα με τους τομείς με τους οποίους επιθυμεί να συγκριθεί και σε εξωτερικό (σύγκριση με άλλο οργανισμό) ή εσωτερικό (σύγκριση απόδοσης τμημάτων εντός οργανισμού)

Διοίκηση Αλλαγών

Σε ανώτερο επίπεδο λειτουργίας, ο ίδιος οργανισμός ως αυτόνομο περιβάλλον μπορεί να χαράζει τον δρόμο της αλλαγής και να οδηγεί τις εξελίξεις στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν οι άλλimagesοι γύρω του. Επομένως, τα ενδεχόμενα είναι τρία:

«Δεν αλλάζεις, έτσι δεν προσαρμόζεσαι, άρα πεθαίνεις

Αλλάζεις για να προσαρμοσθείς στις εξελίξεις και επιβιώνεις

Οδηγείς τις εξελίξεις στις οποίες προσαρμόζονται οι άλλοι και επιτυγχάνεις»

Στη μεταμοντέρνα εποχή αβεβαιότητας και χαοτικών συστημάτων που διανύουμε, ο οργανισμός έχει – περισσότερο από ποτέ – ανάγκη την επικοινωνία και διαμόρφωση υγιών σχέσεων. Η διαχείριση των αλλαγών σε έναν σύγχρονο οργανισμό προϋποθέτει στρατηγικές επικοινωνίας, καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ευμετάβλητες συνθήκες του περιβάλλοντος στις οποίες ο οργανισμός πρέπει να αντιδρά άμεσα. Την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του οργανισμού μπορούν να διασφαλίσουν η αποκέντρωση, οι ποιοτικές σχέσεις εντός και εκτός των πλαισίων του οργανισμού, η επιμόρφωση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και η εξέταση των συνθηκών του περιβάλλοντος.

marconi university εξ αποστασεωσ

Marconi University εξ αποστάσεως σπουδές

Tο Marconi University είναι το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ιταλία σε θέματα εξ αποστάσεως σπουδών. Tα προγράμματά του αναγνωρίζονται τόσο στην Ε.Ε όσο και στις Η.Π.Α, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κατάταξης σε θέματα έρευνας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα: 4η θέση στις περιφερειακές κοινές δημοσιεύσεις (regional joint publications) 5η θέση στις διεθνείς κοινές δημοσιεύσεις (international joint […]

0 comments
toon271

Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση

Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται α) σε επίπεδο επιχείρησης και β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του. Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές […]

0 comments
1476_nr3j

Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη

Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη Αναδεικνύεται Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Εμπνέει Πείθει Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών […]

0 comments
εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με εγγραφές όλο το έτος

0 comments