Νέο σεμινάριο: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων


Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σεμινάριο εξ αποστάσεως 100 ωρών

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  1. στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία καλούνται να εκπαιδεύσουν υφισταμένους τους
  2. Σε εκπαιδευτές που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματιών
  3. Σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που θέλουν να επιμορφωθούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην αξιολόγηση εκπαιδευτών
  4. Σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να προβαίνουν σε ανάλυση αναγκών για να πιστοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους
  • να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα για να σχεδιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα που θα ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες
  • να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενούς τους
  • να αναστοχάζονται πάνω στην πρακτική τους και να αξιολογούν τα προγράμματα και την απόδοσή τους.

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται μέσω α) ενός πορτοφόλιο με 8 σύντομες ασκήσεις αναστοχασμού και β) την πορεία μιας δίωρης εκπαιδευτικής ενότητας της επιλογής του εκπαιδευόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ