Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη


Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε.

Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη

 • Αναδεικνύεται

 • Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη

 • Εμπνέει

 • Πείθει

 • Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης

 • Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις

 • Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις

 • Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών

 • Αναπτύσσει μακροπρόθεσμη προοπτική

 • Προθυμία να αποδεχτεί τις συνέπειες των ενεργειών και αποφάσεών του

 • Μη συμβατική συμπεριφορά

 • Έχει το χάρισμα να εμπνέει όραμα

 • Πολλές φορές η ομάδα του τον ακολουθεί τυφλά- παρορμητικά

 • Ικανότητα επικοινωνίας, ακρόασης και μετάδοσης μηνυμάτων με τον τόνο, το χρώμα της φωνής και τη γλώσσα του σώματος

 • Δύναμη και προβολή του εαυτού του

 • Ισχυρή αφοσίωση, πίστη στο όραμα, αυτοπεποίθηση για τις κρίσεις και τις ικανότητές του να κάνει το όραμα πραγματικότητα

Τα στάδια της χαρισματικής ηγεσίας

 1. Εκτίμηση ευκαιριών, πόρων, αναγκών και αδυναμιών του οργανισμού και του περιβάλλοντος και μετάφρασή τους σε προϊόντα, υπηρεσίες και ριζικές αλλαγές. Καθορισμός του ιδανικού στρατηγικού οράματος.
 2. Έκφραση και επικοινωνία του οράματος. Παρουσίαση του οράματος ως την πιο ρεαλιστική και ελκυστική εναλλακτική λύση
 3. Δέσμευση και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω αυτοθυσίας, επιτυχιών και ανάληψης κινδύνου
 4. Επίτευξη οράματος μέσω σχεδιασμού, ενδυνάμωσης και δημιουργίας συστήματος ηθικών αξιών και κανόνων (επιχειρηματική ηθική και κοινωνική ευθύνη). Λειτουργεί, δηλαδή, πρώτιστα ως manager για να θέσει στόχους και όραμα βάσει των συνθηκών, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνει αποτελεσματικός ηγέτης.

Το όραμα του χαρισματικού ηγέτη

Ο B. Nanus υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει πιο ισχυρή κινητήριος δύναμη για να οδηγήσει μια οργάνωση στην τελειότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, από ένα όραμα ελκυστικό, πολύτιμο και εφικτό για το μέλλον, το οποίο θα έχουν ενστερνιστεί όλοι οι εργαζόμενοι».

Το όραμα συνίσταται σε μια ιδέα ή μια εικόνα για ένα επιθυμητό- ιδανικό μέλλον της οργάνωσης. Αποτελεί μια κοινή ελπίδα των μελών της οργάνωσης για ένα καλύτερο- επιθυμητό μέλλον, το οποίο εκφράζει τις συλλογικές και ατομικές προσδοκίες, αξίες και επιθυμίες.

Το όραμα είναι σημαντικό για τους εξής λόγους:

 • Αποσαφηνίζει τη γενική κατεύθυνση την οποία η οργάνωση πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον

 • Συμβάλλει στην ευθυγράμμιση και συντονισμό των μερών της οργάνωσης, ομάδων και ατόμων, αφού προσδιορίζει μια κοινή πορεία για το μέλλον

 • Ενεργοποιεί, κινητοποιεί, παρακινεί τα άτομα δίνοντας νόημα στην καθημερινότητα της εργασιακής ζωής, αφού αποτελεί πηγή για την ικανοποίηση και των ατομικών αναγκών, προσδοκιών και ονείρων.

  Το όραμα του χαρισματικού ηγέτη παρέχει ευρεία προοπτική και μπορούμε να το δούμε από τις εξής οπτικές γωνίες:

 • Το όραμα ως στρατηγική: Δεν εστιάζει σε λεπτομερή σχέδια, αλλά στοχεύει σε στρατηγικές αποφάσεις και αποτελεί οδηγό για τις καθημερινές αποφάσεις

 • Το όραμα ως κίνητρο: Δημιουργεί την αίσθηση της συνεισφοράς των υπαλλήλων στον εαυτό τους, στην επιχείρηση και την κοινωνία και οδηγεί σε μεγαλύτερη δέσμευση, ενθουσιασμό και κινητοποίηση

 • Είδη οράματος με εστίαση:

  • Στο προϊόν ή στην υπηρεσία: Στόχος είναι η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών

  • Στην αλλαγή: Μετατροπή ενός οργανισμού με προβλήματα σε ζωτικό οργανισμό

  • Στην κοινωνία: Αλλαγή των απόψεων της κοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

  • Στους υπαλλήλους: Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θεωρούνται μέσα για την επίτευξη καλύτερης ζωής των υπαλλήλων μέσα στον οργανισμό.

   Τα χαρισματικά οράματα εντάσσουν ριζικές αλλαγές, εξιδανικευμένους στόχους και δεν είναι απλά μια επέκταση της παρούσας στρατηγικής

toon271

Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση

Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται α) σε επίπεδο επιχείρησης και β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του. Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές […]

0 comments
ΗR

Επικοινωνία και αποτελεσματικότητα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επικοινωνία είναι το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, σχηματίζουν ομάδες ή οργανώσεις, συνεργάζονται και επιτυγχάνουν κοινούς στόχους. Βασική και πρωταρχική λειτουργία του διοικητικού στελέχους είναι η δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών για την ανάπτυξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος, δύο από τις λειτουργίες του μάνατζμεντ, βασίζονται κυρίως στη διαδικασία […]

0 comments

Μεταπτυχιακό στους Ανθρώπινους Πόρους & Εργασιακές Σχέσεις (Human Resources)

Οι σύγχρονες προκλήσεις έχουν αναγάγει την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εν τέλει επιτυχία μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι προοπτικές των μάνατζερ αποφοίτων βελτιώνονται διαρκώς και η κατοχή ενός τέτοιου τίτλου δίνει απόλυτο πλεονέκτημα στους διεκδικητές κομβικών θέσεων εργασίας. Το μεταπτυχιακό στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε […]

0 comments