Μοριοδοτούμενες Επιμορφώσεις Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σ.Δ.Ε.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» οι επιμορφώσεις του οργανισμού μας μπορούν να σας δώσουν συνδυαστικά τον μέγιστο αριθμό μορίων (11 μόρια)

Αναλυτικά,

Επιμορφώσεις στα Σ.Δ.Ε (0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Επιμορφώσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Επιμορφώσεις στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Μοριοδοτούμενες Επιμορφώσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» οι επιμορφώσεις του οργανισμού μας μπορούν να σας δώσουν συνδυαστικά τον μέγιστο αριθμό μορίων (11 μόρια)

Αναλυτικά,

Επιμορφώσεις στα Σ.Δ.Ε (0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Επιμορφώσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Επιμορφώσεις στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Προγράμματα Soft Skills


Οι συμμετέχοντες κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες, απολύτως αναγκαίες στο απαιτητικό σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και περιζήτητες από τους εργοδότες.

Μέσω υψηλής επιστημονικής προσέγγισης, ψυχομετρικών tests, μοντέρνου υλικού και επικαιροποιημένης ύλης, ο επιμορφούμενος γνωρίζει τα μυστικά της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ομάδας, της υποκίνησης, της διαβούλευσης, της αποφυγής συγκρούσεων που ενίοτε οδηγούν σε κρίσεις και εργαλεία για την προσωπική του ανάπτυξη.

Πλέον, κάθε σοβαρή εταιρεία και εργοδοσία ζητούν την πιστοποιημένη κατάκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων από τους συνεργάτες τους ή δυνητικούς εργαζομένους τους., πολλές φορές προτάσσοντάς τις έναντι των κλασικών τυπικών προσόντων, αφού αποδεδειγμένα συνδέονται με την ανάπτυξη του Οργανισμού τους.

Προγράμματα Συμβουλευτικής και Mentoring


Η επιτυχής παρακολούθηση των καινοτόμων αυτών προγραμμάτων, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας και ως Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Τα προγράμματα μοριοδοτούνται σε...

 • Προκηρύξεις του Δημοσίου
  • ΙΕΚ
  • ΣΔΕ
  • Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων
  • ΙΝΕ ΓΣΕΕ
  • ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
  • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
  • ΣΕΒ
  • ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ
  • ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ
  • ΤΕΕ
  • ΣΤΕ
  • ΑΔΕΔΥ
 • Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
  • Κολλέγια
  • ΚΕΣ
  • ΚΕΚ
  • ΙΕΚ
  • Φροντιστήρια
  • ΚΔΒΜ
  • ΚΕΣ

Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Τα προγράμματα μοριοδοτούνται σε...

 • Προκηρύξεις του Δημοσίου
  • Εκπαιδευτές ΙΕΚ
  • Εκπαιδευτές ΣΔΕ
  • Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ
  • ΚΔΒΜ των Δήμων
  • Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων
  • ΙΝΕ ΓΣΕΕ
  • ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
  • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
  • ΣΕΒ
  • ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ
  • ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ
  • ΤΕΕ
  • ΣΤΕ
  • ΑΔΕΔΥ
 • Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
  • Κολλέγια
  • ΚΕΣ
  • ΚΕΚ
  • ΙΕΚ
  • Φροντιστήρια
  • ΚΔΒΜ
  • ΚΕΣ

Μοριοδοτούμενες Επιμορφώσεις Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ:67ΣΤ4653ΠΣ-ΝΨΙ) οι επιμορφώσεις του οργανισμού μας μπορούν να σας δώσουν συνδυαστικά τον μέγιστο αριθμό μορίων.

Αναλυτικά,

Επιμορφώσεις σε θέματα Σ.Δ.Ε (0,25 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 Εκπαίδευση & διαχείριση ομάδας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 200 ώρες (3,33 μόρια)
 Οργάνωση και & Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 200 ώρες (3,33 μόρια)

Επιμορφώσεις στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 200 ώρες (2 μόρια)

Μεθοδολογία & Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 250 ώρες (2,5 μόρια)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 200 ώρες (2 μόρια)
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 300 ώρες (3 μόρια)

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Η σύγχρονη τάση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 250 ώρες (2,5 μόρια)

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια για ΙΕΚ & ΣΔΕ


Σύμφωνα με την απόφαση ΑΔΑ:6ΝΖΙ4653ΠΣ-1Τ1 του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) οι επιμορφώσεις του οργανισμού μας μπορούν να σας δώσουν συνδυαστικά τον μέγιστο αριθμό μορίων (6 μόρια).

Συγκεκριμένα, μοριοδοτούνται επιμορφώσεις ιδιωτικών φορέων διάρκειας μεγαλύτερης των 25 ωρών με 0,25 μόρια ανά 25ώρο.

Αναλυτικά,

Επιμορφώσεις στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Διδακτική στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ώρες (2 μόρια)

Επιμορφώσεις σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση 100 ώρες (1 μόριο)
Ο θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ε.Ε 100 ώρες (1 μόριο)

Επιμορφώσεις στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 200 ώρες (2 μόρια)
Εκπαίδευση & διαχείριση ομάδας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 200 ώρες (2 μόρια)
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 200 ώρες (2 μόρια)

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: σεμινάριο εισαγωγικό ή εξειδίκευσης; Ιδού το ερώτημα!


Μία ποteacher-questionsλύ συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε τον τελευταίο καιρό αφορά στη σχέση του εισαγωγικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων με αυτό της εξειδίκευσης.

Στις παρακάτω γραμμές θα παρουσιάσουμε τρεις διαφορές και μία ομοιότητα ανάμεσα στα δύο σεμινάρια με σκοπό να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο για εσάς.

Διαφορά ένα: καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες

Το εισαγωγικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη εξοικείωσης με τις βασικές αρχές και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι απαραίτητες για να μην υστερεί ο εκπαιδευτής στην δουλειά του, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει.

Χωρίς αυτές τις αρχές και τεχνικές ο εκπαιδευτής ενηλίκων πιθανώς να μην ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του, αμαυρώνοντας την φήμη του ως εκπαιδευτή και χάνοντας ευκαιρίες στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης, από την άλλη, καλύπτει την ανάγκη πιστοποιημένης εξειδίκευσης σε μία ομάδα εκπαιδευόμενων ή σε ένα σχετικό θέμα της επιλογή σας.

Αυτή η εξειδίκευση μπορεί να ανοίξει πόρτες στην αναζήτηση εργασίας σε φορείς όπως κολέγια, ΚΕΚ και εταιρείες που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση συγκεκριμένων ομάδων. Τέτοιες ευκαιρίες είναι συνήθως και οι πιο καλοπληρωμένες.

Ωστόσο, προσοχή! Το σεμινάριο εξειδίκευσης δεν ασχολείται με πρακτικά θέματα όπως οι βασικές αρχές και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Η γνώση των τεχνικών αυτών θεωρείται δεδομένη.
Διαφορά δύο: Τρόπος οργάνωσης και αξιολόγησης του σεμιναρίου

Το εισαγωγικό πρόγραμμα βασίζεται κατά κόρον στο εκπαιδευτικό υλικό που σας παρέχουμε και την κριτική / δημιουργική επεξεργασία του από εσάς.

Το σεμινάριο εξειδίκευσης, έχοντας ως στόχο την εξειδίκευση σε κάτι που εσείς θέλετε, βασίζεται λιγότερο στο παρεχόμενο υλικό και περισσότερο στην διάθεσή σας να διερευνήσετε τον χώρο όπου επιθυμείτε να εξειδικευτείτε.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πώς το εισαγωγικό σεμινάριο έχει περισσότερο υλικό προς μελέτη και συνοδεύεται από ερωτήσεις αναστοχασμού, ενώ η αξιολόγηση γίνεται μέσω ενός «φακέλου» αναστοχασμών και μιας σύντομης και πρακτικής εργασίας.

Το σεμινάριο εξειδίκευσης, από την άλλη, παρέχει λιγότερο εκπαιδευτικό υλικό ποσοτικά, αλλά περιμένει ότι θα δοκιμάσετε να εφαρμόσετε αρχές, τεχνικές, κτλ στην ομάδα εκπαιδευόμενων με την οποία ασχολείστε. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση αποτελείται από λίγο μεγαλύτερης έκτασης εργασίες όπου καλείστε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της – όχι απαραίτητα ακαδημαϊκής – έρευνάς σας.

Διαφορά τρία: προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Το εισαγωγικό πρόγραμμα, όντας πρακτικό, βοηθά στην προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το εξειδίκευσης – εκτός φυσικά και αν αποφασίσετε με κάποιο τρόπο να εξειδικευτείτε στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθαυτές μέσω του σεμιναρίου εξειδίκευσης.
Ομοιότητα: Μοριοδότηση στο δημόσιο

Και τα δύο σεμινάρια μοριοδοτούνται σε αρκετές προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στις πιο πολλές προκηρύξεις η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση θα μοριοδοτείται επιπλέον της εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, η οποία, απ’ ότι φαίνεται, θα τοποθετεί τον κάτοχό της σε ξεχωριστή κατηγορία από όσους δεν την έχουν.

Σημειωτέον, μέχρι σήμερα, επιμορφώσεις που έλαβαν χώρα αποκλειστικά ως προετοιμασία για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν μοριοδοτούνται ξεχωριστά από την πιστοποίηση καθαυτή.
Επίλογος

Ελπίζουμε ότι η παραπάνω σύγκριση που παρουσιάσαμε θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ταιριάζουν.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μου στείλετε τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σας στο papadopoulos@cears.edu.gr .

Γιάννης Παπαδόπουλος

 

Χρόνια Πολλά


Το CE.A.R.S θα παραμείνει κλειστό έως τις 3/1/2016.

Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ένα χαρούμενο και δημιουργικό νέο έτος.