Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

 • Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.
 •  Διασαφηνίσεις που Αφορούν στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών & Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια του όρου «μάθηση» – Τύποι και είδη μάθησης
  • Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών – Αναγνωστικές Δυσκολίες ή Δυσλεξία
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Νευροβιολογικοί παράγοντες
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Γνωστικοί παράγοντες – Συναισθηματικοί παράγοντες
 • Χαρακτηριστικά των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Μαθησιακός τομέας
  • Ψυχοκοινωνικός τομέας
  • Οι δυνατότητες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
  • Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Εισαγωγή Οι ικανότητες στα Μαθηματικά
  • Δυσαριθμησία
  • Τύποι Δυσαριθμησίας
  • Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Ανομοιογένεια
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Γνωστικά Ελλείμματα: Σύγχρονες Γνωστικές προσεγγίσεις
  • Οπτική Επεξεργασία – Μνήμη – Φωνολογική Επεξεργασία
  • Αυτοματισμός – Ακουστική Επεξεργασία – Μεταγνωστικές Δεξιότητες – Ρυθμός
  • Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις – Μεταγνωστικές Διεργασίες και κίνητρα
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μεταγνωστικά ελλείμματα – Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων – Διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών
 • Βασικές Αρχές Ανίχνευσης – Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης – Έγκαιρη ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Βασικές αρχές ανίχνευσης των Μαθησιακών -Δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία – Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Εργαλεία συλλογής πληροφοριών – Κλινική Συνέντευξη
  • Αξιολόγηση της Νοημοσύνης – Εκτίμηση των Μαθησιακών Ικανοτήτων – Αξιολόγηση των Γνωστικών διεργασιών – Αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Διαγνωστική έρευνα – Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός
  • Διδακτική Αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση του μαθητή – Αξιολόγηση αναγνωστικής ετοιμότητας – Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης
  • Αξιολόγηση της ανάγνωσης – Αξιολόγηση της γραφής – Αξιολόγηση της ορθογραφίας
 • Παρέμβαση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας σε Περιπτώσεις Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προγράμματα παρέμβασης
  • Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων – Μοντέλα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης – Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα – Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα
  • Συνεργασία σχολείου και οικογένειας σε περιπτώσεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification