Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερη – Ξένη Γλώσσα σε μετανάστες, πρόσφυγες


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερη – Ξένη Γλώσσα σε μετανάστες, πρόσφυγες» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών (9 μηνών). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Εγγραφές έως 1 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 400 ώρες / 9 μήνες

Τιμή: 255€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δη μεταναστών και προσφύγων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού εκπαιδευτή που δραστηριοποιείται σε απαιτητικό διαπολιτισμικό περιβάλλον, ο οποίος με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών σχεδιασμών θα είναι σε θέση να υλοποιήσει επιτυχώς τους στόχους της διδασκαλίας της Νέα Ελληνικής ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Αναμένεται να επιτευχθεί η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής ομάδας με σύγχρονη αντίληψη της της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας της Ελληνικής σε ενηλίκους
 • διαπολιτισμική διάσταση και ο τρόπος που επηρεάζει τη θεωρία και την πρακτική της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • ζητήματα πρακτικής που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής σε ενηλίκους μετανάστες πρόσφυγες ή φιλέλληνες – επισκέπτες της χώρας μας
 • ανάδειξη και διάχυση του ελληνικού πολιτισμού μέσο της ελληνομάθειας
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν την εξελικτική πορεία της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, να αναφέρουν τους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, να γνωρίζουν για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης
 • να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και, επίσης, να είναι σε θέση
 • να γνωρίζουν την επίδραση που ασκούν η ετερότητα, πολυπολιτισμικότητα και η γλώσσα με τον πολιτισμό και την κουλτούρα
 • να γνωρίζουν τα θέματα των μη λεκτικών κωδίκων και του πολιτιστικού χώρου εντός και εκτός του μαθησιακού περιβάλλοντος
 • να μπορούν να περιγράψουν την αυθεντικότητα και την ποικιλότητα της γλώσσας μέσα σε ένα διαρκές εξελισσόμενο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον να γνωρίζουν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και να μπορούν με δημιουργικό τρόπο να πετύχουν τη διάχυση της γνώσεις αυτής στο κοινό τους.

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής: -20 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. -380 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα μελέτης στον εκπαιδευόμενο ανεξαρτήτως χρονικών και χωρικών περιορισμών, με την σταδιακή παροχή του εκπαιδευτικού υλικού. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με την μορφή κειμένων, παρουσιάσεων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ., ενώ διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η τεχνική υποστήριξη μέσω κατάλληλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής μηνυμάτων, helpdesk, κ.α.) Σε συνδυασμό και με την σύγχρονη τηλεκπαίδευση, μέσω βιωματικών σεμιναρίων και παραδειγμάτων εφαρμογής, επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει δυο (2) μόρια για την Γενική Εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019 – άρθρο 57) και μισό (1/2) μόριο για τα στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019 –άρθρο 24).

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος παρακολούθησης;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 255€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική