Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή ειδικής αγωγής.

 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε καθηγητές ξένων γλωσσών.
 • σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια, Χαρακτηριστικά και Πρακτικές Διδασκαλίας
  • Ορισμοί Μαθησιακών Δυσκολιών – Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Αίτια Μαθησιακών Δυσκολιών – Χαρακτηριστικά παιδιών με ΜΔ
  • Δυσλεξία: ορισμός, αίτια, χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία
  • Στρατηγικές παρέμβασης και τεχνικές για τη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Μοντέλα Ερμηνείας της Αναπηρίας – Στάσεις και Αντιλήψεις Απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία
  • Ανάλυση των βασικών μοντέλων της αναπηρίας: του ιατρικού και του κοινωνικού
  • Ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας: το άτομο ως παθητικός δέκτης της αναπηρίας που καλείται να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στο προσωπικό αυτό πρόβλημα
  • Κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας: η αναπηρία προσδιορίζεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων, αποτελεί προϊόν κοινωνικής δραστηριότητας, μια προβληματική κατάσταση που κατεξοχήν δημιουργεί η κοινωνία
  • Στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Διδασκαλία Ξενόγλωσσων Μαθημάτων
  • Ορισμός Μαθησιακών Δυσκολιών – Εξελικτικές Δυσκολίες Λόγου και Ομιλίας – Εξελικτικές Δυσκολίες στην Ακαδημαϊκή Επίδοση – Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία και Δυσαριθμησία
  • Τομείς στους οποίους Εμφανίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες – Διαφοροποίηση Δυσκολιών Ανάλογα με τη Γλώσσα που Διδάσκεται – Χαρακτηριστικά Μαθητών με
  • Μαθησιακές Δυσκολίες κατά την Εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας: στο Γραπτό και τον Προφορικό Λόγο, Μέσα στην Τάξη, στην Αλληλουχία, στο Χωροχρονικό Προσανατολισμό
  • Προτάσεις για τη Διδασκαλία Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Πολυαισθητηριακή Διδασκαλία, Διδασκαλία Φωνολογικής Ενημερότητας, Εξατομικευμένη Διδασκαλία, Διασκεδαστικό Μάθημα
  • Τρόποι Βελτίωσης της Ανάγνωσης και της Κατανόησης Κειμένων, του Λεξιλογίου, του Γραπτού Λόγου, της Γραμματικής και του Συντακτικού – Γενικές Οδηγίες – Συμβουλές Αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης – Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας – Προϋποθέσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
  • Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία – Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
  • Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού – Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Η πρόκληση που θέτει ο
  • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση – Βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
  • Υποστηρικτές και Κατακριτές της Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  • Οφέλη Νέων Τεχνολογιών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρία – Κατηγοριοποίηση Χρήσης ΤΠΕ σε Άτομα με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες – Δυσκολίες και Εμπόδια Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 • Συνεργατικές Σχολικές Κοινότητες
  • Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
  • Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους – Οφέλη συνεργασίας σχολείου & οικογένειας
  • Δυσκολίες και προβλήματα στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας
  • Θεωρητικά και συνεργατικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Ορισμός και Στόχοι Συμβουλευτικής – Συμβουλευτική Σχέση και Χαρακτηριστικά Συμβούλου
  • Οφέλη Συμβουλευτικής Γονέων – Χαρακτηριστικά Οικογένειας με Παιδί με Αναπηρία
  • Στάδια Γονέων Παιδιών με Αναπηρία
  • Η Σχέση του Παιδιού με τα Άλλα Αδέλφια
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification