Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 440 ωρών (7.5 μηνών).

Εγγραφές έως 28 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 440 ώρες / 7.5 μήνες

Τιμή: 190€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μοριοδότηση: Το πρόγραμμα, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια, πλήθος ωρών, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης, όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, σε Επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της Κατάρτισης ή δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και άτυπης μάθησης, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη διαβίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, να κατανοήσουν τις δυναμικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης τόσο εξαιτίας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των θεσμικών δομών, όσο και της αλλαγής στάσεων και χαρακτηριστικών των μαθητών. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης που συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε χώρους κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να χειριστούν με σχετική ευχέρεια τα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-μεπρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως και να μπορούν να τα αξιολογήσουν κριτικά

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα και να ενσωματώσουν επιτυχώς τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών στα μαθήματά τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν θετικό κλίμα σχετικά με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν όσο και στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους περίγυρο.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν Κοινότητες πρακτικής και Μάθησης με άλλους Συναδέλφους τους

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με τελική εργασία. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η παρακολούθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται τόσο σε ατομικό, όσο και σε και ομαδικό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου μάθησης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται δυναμικά μέσα από τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγησή του και την διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης βασίζεται στις ομάδες που δημιουργούν οι συμμετέχοντες και κάθε ομάδα έχει το δικό της forum για ανταλλαγή απόψεων και ποικίλων άλλων δράσεων. Οι διδάσκοντες του προγράμματος αναλαμβάνουν ως μέντορες την υποστήριξη κάθε ομάδας προσωπικά, ώστε να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και του μέντορα της ομάδας. Σε εβδομαδιαία βάση ο μέντορας κάθε ομάδας παρακολουθεί τη διαδικασία, ώστε με την ανατροφοδότηση και τις παρεμβάσεις του, οι συμμετέχοντες να κατανοούν εις βάθος και να κατακτούν το περιεχόμενο κάθε ενότητας. Η τελική αξιολόγηση έχει τη μορφή εργασίας, στην οποία ο επιμορφούμενος καλείται να αναλύσει ένα θέμα βάση το επαγγελματικό του αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά του, υιοθετώντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (τελική εξέταση). Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox) με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, chat, διαμοιρασμός υλικού, κτλ.).

 1. Παιδαγωγικά Ζητήματα- Θέματα Διδακτικής με αξιοποίηση Τεχνολογίας
 2. Πλατφόρμες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης/Εργαλεία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
 3. Εργαλεία Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 4. Πλατφόρμες/Εργαλεία Συνεργασίας web 2.0
 5. Εργαλεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων/ δεδομένα επίδοσης/ανατροφοδότησης μαθητών
 6. Πλατφόρμες & Διαδραστικό υλικό
 7. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και ένταξή τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 8. Αναδυόμενες Χρήσεις και στάσεις των γηγενών (digital natives) και ζητήματα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
 9. Προσωπικά Δεδομένα, Δεοντολογία και Ηθική στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ευρύτερων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 10. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας-επεξεργασίας και αξιοποίησή τους

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακολουθεί λίστα με τους βασικούς εισηγητές:

Νικόλαος Φαχαντίδης – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Βασίλειος Δαγδιλέλης – Καθηγητής (αφυπ.) Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Ιωάννης Λεύκος – Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Μαριάννα Καρατσιώρη – Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Σοφία Πλιάσα – Υποψηφία Διδάκτωρ Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστημιακή υπότροφος ΠΑΜΑΚ

Χριστίνα Λούστα – Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΠΜΣ ΠΑΜΑΚ) Ερευνητική συνεργάτης εργαστηρίου Lires ΠΑΜΑΚ

Το πρόγραμμα ¨Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση¨, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 7 μηνών, πλήθος ωρών περισσότερες από 400, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης.  Όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 190€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική