Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε μείζονος σημασίας ζητήματα για τον Οργανισμό, όπως η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση και η δια βίου επιμόρφωσή του, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού και η διαμόρφωση ενός ορθολογικού, δίκαιου, αξιόπιστου και αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης.

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα, εντάσσεται στη δημοφιλή κατηγορία των προγραμμάτων που καλλιεργούν τις λεγόμενες soft skills, απολύτως αναγκαίες για κάθε εργαζόμενο, ή δυνητικά εργαζόμενο, τόσο του Δημόσιου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.

Εστιάζει στα πολλαπλασιαστικά οφέλη της αποτελεσματικής ομάδας σε κάθε Οργανισμό και την επίτευξη των στόχων του μέσω της οικοδόμησης ισχυρού πλέγματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του.