Διευθύντρια Σπουδών
Οικονομικός Διευθυντής
Contact Email:
kounelis@cears.edu.gr
Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Συνεργασιών
Contact Email:
lolas@cears.edu.gr