Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS


Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System) το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την Διαδικασία της Μπολόνια και είναι σημαντικό συστατικό της, είναι ένα σύστημα μονάδων που αποφασίστηκε από τις κυβερνήσεις και χρησιμοποιείται από τα Πανεπιστήμια ώστε να διευκολύνει τις μετακινήσεις φοιτητών μεταξύ των χωρών. Είναι μία μέθοδος μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και τη φοίτηση.

Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και για τους μαθητές Erasmus ώστε να μετρηθούν τα μαθήματα που παρακολούθησαν στο εξωτερικό.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ECTS είναι ότι καθιστά συγκρίσιμη την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και διευκολύνει απόλυτα τις μετακινήσεις φοιτητών και τη μεταφορά διδακτικών μονάδων ανάμεσα σε προγράμματα διαφορετικών Πανεπιστημίων από άλλες χώρες. Επίσης βοηθάει τους φοιτητές να κατοχυρώνουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τις περιόδους σπουδών τους στο εξωτερικό

Μία άλλη χρησιμότητα είναι η μεταφορά των εκπαιδευτικών μονάδων για φοιτητές οι οποίοι θέλουν να αναγνωρίσουν μαθήματα και να μεταπηδήσουν μεταξύ προγραμμάτων και ιδρυμάτων τόσο σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο

Το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τα ίδια τα Πανεπιστήμια καθώς ενισχύει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους και αμβλύνονται με αυτόν τον τρόπο οι διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη τα οποία είναι υποχρεωμένα να υιοθετούν τα Πανεπιστήμια.

Μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις
• Αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει υιοθετηθεί από 48 χώρες
• Για επιτυχώς ολοκληρωμένες σπουδές απονέμονται υποχρεωτικά πιστωτικές μονάδες
• Αυτό που διαφέρει συνήθως μεταξύ χωρών είναι η αντιστοίχιση των ECTS σε ώρες ενασχόλησης και παρακολούθησης. Για παράδειγμα 1 ECTS στην Ιταλία και στην Αυστρία αντιστοιχεί σε 25 ώρες ενώ στην Γαλλία σε 29 και στο ΗΒ σε 20. Γενικά στις περισσότερες χώρες το εύρος είναι μεταξύ 25-30 ωρών
• Ένα ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί σε 60 ECTS το οποίο με τη σειρά του ισοδυναμεί σε 1500-1800 ώρες ενασχόλησης με το πρόγραμμα
• Τα ECTS αναφέρονται αποκλειστικά στον φόρτο εργασίας και σε καμία περίπτωση στον βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής
• Στον ΑΣΕΠ το ελάχιστο όριο που έχει τεθεί για την μοριοδότηση στις προκηρύξεις είναι τα 60 ECTS

Σημαντικά Σημεία στο Σχέδιο Νόμου


Στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και διατάξεις με βάση τις οποίες:

  1. Τα πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ.
  2. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Επομένως, όλοι οι πτυχιούχοι του προγράμματος Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Αναδυόμενες Τεχνολογίες του Marconi University έχοντας αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ γίνονται δεκτοί από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 240831 ή μέσω email στο info@cears.edu.gr