Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία


Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας τα σχολεία καλούνται να διαδραματίσουν ένα ρόλο κλειδί, που θα επιτρέπει στις κοινωνίες να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. Ουσιαστικός πρωταγωνιστής της όλης διαδικασίας, είναι ο εκπαιδευτικός του οποίου την εμπειρία, την παρώθηση και την οργάνωση χρειάζονται για να επιτύχουν ουσιαστική ή και ριζική αναδιαμόρφωση των συστημάτων τους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό ρόλο του και να αναλάβει το ρόλο του διοργανωτή του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός πλέον δεν είναι ο μεταδότης γνώσεων, ο οποίος δε θα μιλάει και δε θα μεταφέρει γνώσεις, αλλά θα είναι ο διαμεσολαβητής αυτής. Θα είναι ο διευκολυντής της μάθησης και όχι ο μεταφορέας-μεταδότης της γνώσης.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του ως μέλος της ομάδας των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης της ιδιαίτερης κουλτούρας του σχολείου. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζεται με τους γονείς, την τοπική κοινωνία και άλλους κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια του ανοίγματος της σχολικής μονάδας στην κοινωνία.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα και να λάβει μέτρα αντιμετώπισης της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ποικιλότητας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια της κινητικότητας των πληθυσμών, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα εργάζονται ολοένα και περισσότερο με ετερογενείς ομάδες πληθυσμών και μειονότητες.

Ο εκπαιδευτικός επομένως θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα εντάξει στο ρόλο του την εξατομικευμένη διδασκαλία, δηλαδή θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να την προσαρμόσει ατομικά σε κάθε μαθητή ή σε ομάδες μαθητών με ιδιαίτερα «προβλήματα» και ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της «τάξης» στην οποία θα διδάξει και να έχει την ανάλογη προετοιμασία ώστε η διδασκαλία να αποβεί δημιουργική και αποτελεσματική.teaching

Δεν πρέπει να παραλειφθεί πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξοικειωθούν σε θέματα νέων τεχνολογιών, τις οποίες θα πρέπει να εντάξουν στη διδακτική τους πρακτική, αξιοποιώντας τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που προσφέρονται από αυτές. Ακόμη, δεν θα πρέπει να αγνοεί την προηγούμενη γνώση των μαθητών και να περιορίζεται στην απλή μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και στην εκμάθηση μεθόδων επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνει το μαθητή να αλληλεπιδρά με τη διδασκόμενη γνώση. Με βάση τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός καλείται ν’ αναλάβει τους παρακάτω ρόλους :

Τον εμψυχωτικό ρόλο

Σε αυτό το ρόλο ο εκπαιδευτικός καλείται να διατυπώσει με σαφήνεια τους στόχους του μαθήματος και να κάνει γνωστές τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές. Προτρέπει τους μαθητές να θέτουν ερωτήματα τόσο στον εαυτό, τους όσο και στους άλλους. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ομαδική εργασία, αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία.

Το διαγνωστικό ρόλο

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται σχετικά με το περιεχόμενο τον ιδεών τον μαθητών του για συγκεκριμένες εννοιολογικές περιοχές, συζητά τις ιδέες αυτές μαζί τους και στα πλαίσια ομαδικών εργασιών τις εμπλουτίζει ή τις μεταβάλλει.

Τον καθοδηγητικό ρόλο

Οδηγεί τους μαθητές μέσω ενός αιτιολογημένου επιχειρήματος ή προς την επίλυση ενός προβλήματος, χρησιμοποιώντας μια βήμα προς βήμα σειρά ερωτήσεων.

Τον καινοτομικό ρόλο

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποκτήσει έναν περισσότερο καινοτομικό ρόλο και θα πρέπει να επινοήσει τρόπους ώστε να βοηθήσει το μαθητή να αντιληφθεί τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, ως περισσότερο εύλογες, ευνόητες και εν δυνάμει χρήσιμες, από εκείνες που ήδη έχει οικοδομήσει και τέλος

Τον πειραματικό ρόλο

Θέτει στον εαυτό του το ερώτημα «Με ποιο τρόπο θα μπορούσα να έχω διδάξει περισσότερο αποτελεσματικά;». Πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση και να βάζει κάθε προσπάθειά του σε αξιολογική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να επιτελέσει έναν πολυσύνθετο ρόλο, τελείως διαφορετικό από αυτόν που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

shutterstock_96451256Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι αυτός που υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να διαθέτει ένα ρόλο διευκολυντή, εμψυχωτή. Στην προσπάθειά του αυτή και στον αγώνα που κάνει θα πρέπει να έχει σύμμαχο την πολιτεία, η οποία με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και σχεδιασμούς της χαράσσει τα πλαίσια που θα κινηθεί ο εκπαιδευτικός και θα αναπτυχθεί. Μία μορφή παρέμβασης της πολιτείας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των αναλυτικών προγραμμάτων. η Πολιτεία θα πρέπει να κατοχυρώσει και να οπλίσει διοικητικά τις σχολικές μονάδες ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Στη συνέχεια θα πρέπει να φροντίσει για την αξιοκρατική και με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα και αντιπροσωπευτικότερα κριτήρια διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τους Διευθυντές.

Η στρατολόγηση υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της εκπαιδευτικής ατζέντας των χωρών, εάν επιθυμούν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά. Η Πολιτεία πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορά θέματα των εκπαιδευτικών, καθώς η σχολική απόδοση των μαθητών εξαρτάται άμεσα, όπως καταδεικνύουν σχετικές έρευνες από την ποιότητα των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση του είναι απαραίτητη στα πλαίσια της Δια-Βίου μάθησης με γενικό στόχο την αναβάθμιση των προσόντων που απαιτούνται από αυτόν. Οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων ώθησαν τα κράτη στη μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων τους, στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και στη διευκόλυνση της μάθησης παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες. Οι αλλαγές όμως αυτές πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επανεξέταση του ρόλου των εκπαιδευτικών, της αρχικής τους κατάρτισης, της εργασίας τους και της επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Το προφίλ του εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα πρέπει να συνδυάζει παλαιά και νέα πρότυπα, για να είναι επιτυχές και ικανό να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

 

Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Αναδυόμενες Τεχνολογίες
Εξ αποστάσεως αναγνωρισμένο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διδακτική της γλώσσας για παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

 

Bachelor στις Οικονομικές Επιστήμες (3 έτη)


Ο κλάδος των οικονομικών κατέστη μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές τα τελευταία χρόνια για τους υποψήφιους φοιτητές. Μελετώντας στοιχεία πρόσφατων ερευνών μπορεί κανείς να συμπεράνει εύκολα ότι στους απόφοιτους οικονομικών σχολών παρέχονται μεγαλύτερες αποδοχές σε σύγκριση με τους πτυχιούχους άλλων σχολών. Αδιαμφισβήτητα η ενασχόληση με την οικονομία θα προσφέρει στους σπουδαστές πληθώρα επιλογών όσον αφορά τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα έχουν, για παράδειγμα μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα, στα λογιστικά, στην ανάλυση δεδομένων και στο τραπεζικό σύστημα.

Μέσω του προγράμματος στις Οικονομικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Marconi, οι φοιτητές “ωριμάζουν” σε πεπειραμένους επαγγελματίες που έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων. Κατανοούν απόλυτα την φύση των Οικονομικών και είναι ικανοί να εκτελούν και να παρεμβαίνουν στις δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές οργανώσεις οργανώσεις ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.

Οι απόφοιτοι έχουν το θεωρητικό και αναλυτικό υπόβαθρο να κατανοούν την λειτουργία των αγορών, τις επαγγελματικές και οικονομικές οργανώσεις καθώς και τον ρόλο των οικονομικών πολιτικών και την επιρροή τους στον οικονομικό κλάδο γενικότερα. Θα είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση εργασίας απαιτεί ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων, έτοιμους επαγγελματίες να αναλάβουν πρωτοβουλίες στις οικονομικές αποφάσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ενώ επιπλέον θα ανοίξουν την πόρτα σε εργασία εκτός από τοπικό και εθνικό επίπεδο, στα διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από ΔΟΑΤΑΠ (με ύπαρξη μεταπτυχιακού) ή Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΤΕΕΝ) με τα 3 έτη

To προπτυχιακό παραδίδεται εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά και είναι διάρκειας τριών ετών

Οι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Σημαντικά Σημεία στο Σχέδιο Νόμου


Στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και διατάξεις με βάση τις οποίες:

  1. Τα πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ.
  2. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Επομένως, όλοι οι πτυχιούχοι του προγράμματος Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Αναδυόμενες Τεχνολογίες του Marconi University έχοντας αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ γίνονται δεκτοί από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 240831 ή μέσω email στο info@cears.edu.gr