ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Τα ΔΛΠ ή αλλιώς IFRS (International Financial Reporting Standards) αποτελούν σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών που δημιουργήθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών προτύπων με σκοπό να τυποποιήσουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις περιγράφουν τις οικονομικές επιδόσεις τους και οι οικονομικές καταστάσεις τους να διέπονται από κοινούς κανόνες για να είναι κατανοητές, διαφανείς και συγκρίσιμες σε διεθνές επίπεδο. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο μια κοινή λογιστική “γλώσσα”. Τα ΔΛΠ είναι αποδεκτά στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, με εξαίρεση τις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν τα US GAAP πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή από τη Διεθνή Επιτροπή ξεκίνησε το 1973 με τα International Accounting Standards (IAS) και αργότερα το 2001 μετονομάστηκε σε Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων ενώ στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε από το 2005 να εφαρμοστούν τα ΔΛΠ σε όλες τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

Με την βοήθεια των ΔΛΠ, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και τα κράτη μπορούν να πάρουν τις σωστές επιχειρηματικές και νομικές αποφάσεις αναφορικά με μια εταιρία. Υπάρχουν διάφορες πτυχές των εταιριών στις οποίες τα ΔΛΠ θέτουν υποχρεωτικούς κανόνες όπως είναι η κατάσταση συνολικών εσόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση των χρηματικών ροών.

Το ΕΓΛΣ καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.1041/1980 άρθρα 47, 48 και 49. Χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο το Γαλλικό, το οποίο θεωρήθηκε το καταλληλότερο από άποψη επιστημονικής θεμελίωσης και ευκολίας εφαρμογής

Σκοπός του ΕΓΛΣ είναι ο ομοιόμορφος τρόπος λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών, η αληθής και ομοιόμορφη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης των οικονομικών μονάδων, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητος αυτών, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών

Οι βασικές αρχές που διέπουν το ΕΓΛΣ είναι οι εξής:

  • Η αρχή της αυτονομίας: Το σχέδιο των λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη όπου το καθένα αποτελεί ανεξάρτητο και ιδιαίτερο κύκλωμα

  • Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων

  • Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο προβλέπει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό περιπτώσεων γενικής εφαρμογής. Η πληρότητά του αυτή μειώνει την αυθαιρεσία και τον αυτοσχεδιασμό εκείνων που το εφαρμόζουν

Ενδιαφέροντα Προγράμματα