Η δομή της επιστημονικής εργασίας


Η βασική δομή μιας επιστημονικής εργασίας είναι:

Τίτλος εργασίας

 1. Ο τίτλος πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντοµος και περιεκτικός. Στόχος είναι να προσελκύει τον αναγνώστη, παρέχοντάς του όσο το δυνατό µεγαλύτερη πληροφορία για το θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία.
 2. Αν στην εργασία χρησιµοποιούµαι µια συγκεκριµένη µεθοδολογία, αυτή µπορεί να αναφέρεται στον τίτλο.
 3. Τον τίτλο της εργασίας είναι σωστό να τον αποφασίζουµε όταν έχουµε ολοκληρώσει την εργασία µας.
 4. Ο Τίτλος είναι µια φράση-πρόταση ολοκληρωµένη.
 5. Σε πολλές περιπτώσεις δίνουµε µια επιπλέον επεξηγηµατική φράση στον τίτλο χρησιµοποιώντας άνω-κάτω τελεία (:)

πχ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού: Εκτίμηση της διάδοσης του θεσμού 

Περίληψη Εργασίας (abstract)

 1. Η περίληψη (abstract) ακολουθεί το τίτλο και πρέπει να δώσει στον αναγνώστη όλες τις πληροφορίες για την εργασία όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά.
 2. Η περίληψη είναι µια παράγραφος που αποτελείται από πολλές προτάσεις-φράσεις.
 3. Η κάθε πρόταση αναφέρεται σε ένα µέρος ή χαρακτηριστικό της εργασίας.
 4. Η 1η πρόταση της περίληψης συνήθως επεξηγεί τον τίτλο.
 5. Στην περίληψη πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε: µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, βασικό συµπέρασµα (-τα).
 6. Η περίληψη µπορεί να ξεκινά µε µια τετριµµένη φράση: «Στην εργασία αυτή εξετάζεται…»
 7. Η περίληψη µπορεί να κλείνει επίσης µε τετριµµένη φράση: «… Τέλος γίνονται µερικές προτάσεις για µελλοντική έρευνα µε βάση τα συµπεράσµατα.»

abstract1Εισαγωγή Εργασίας

Η Εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος και μια περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθείται. Στην εισαγωγή θα πρέπει σύντομα, αλλά περιεκτικά (μια παράγραφος το κάθε ένα), να αναφέρονται µε τη σειρά που ακολουθούν:

 1. Ο προσδιορισμός του προβλήματος της πτυχιακής εργασίας.
 2. Αναφορά στους λόγους για τους οποίους έχει ενδιαφέρον το θέμα.
 3. Ο σκοπός και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας μέσα από την κατάθεση ερωτημάτων προς διερεύνηση. Η περιγραφή της γενικής μεθοδολογίας προσέγγισης της εργασίας . Δηλαδή να διατυπωθεί ο συνδυασμός : « πρόβλημα – θεωρία – μέθοδος » .
 4. Η συμβολή της εργασίας σε νέα γνώση
 5. Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν.

Εκτιμάται ότι η εισαγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 3-4 σελίδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που γράφτηκαν στο αρχικό κείμενο των 1000 λέξεων που απεστάλη στον επιβλέποντα µε τη διαφορά ότι η Εισαγωγή στο γραπτό κείμενο στοχεύει στην αποσαφήνιση του θέματος προς τον αναγνώστη και όχι στον επιβλέποντα, που σημαίνει ότι αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.

Κύριο Θέµα Εργασίας / Μεθοδολογία

 1. Συνήθως στο τµήµα αυτό της εργασίας παρουσιάζουµε τη µεθοδολογία µας.
 2. Αν έχει χρησιµοποιηθεί από κάποιους άλλους προηγουµένως σε σχετικό θέµα κάνουµε αναφορά σε αυτούς.
 3. Αν η µεθοδολογία είναι σχετικά νέα πρέπει να την παρουσιάσουµε ώστε να την κατανοήσει ο αναγνώστης.
 4. Αν έχουµε εφαρµόσει τη µεθοδολογία σε δεδοµένα δίνουµε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για αυτά.
 5. Μετά την εφαρµογή των µεθόδων παρουσιάζουµε και τα αποτελέσµατα σε κατάλληλη µορφή (πίνακες-διαγράµµατα).
 6. Σχολιάζουµε τα αποτελέσµατα και τα συγκρίνουµε µε τυχόν άλλων εργασιών από τη βιβλιογραφία.
 7. Αν η µεθοδολογία περιλαµβάνει µαθηµατικά και στατιστική, όροι που είναι ευρέως γνωστοί δεν χρειάζονται επεξήγηση (π.χ. µέσος όρος, τυπική απόκλιση).
 8. Ορολογία που είναι λιγότερο γνωστή χρειάζεται επεξήγηση (π.χ. απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο σε µορφή κλίµακας 1-7, χρειάζεται να εξηγήσουµε τη σηµαίνει αυτό µε ένα παράδειγµα και ίσως βιβλιογραφική αναφορά.

Συµπεράσµατα Εργασίας

Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα Συμπεράσματα-Προτάσεις όπου συνοψίζεται ολόκληρη η εργασία µε έμφαση στα αποτελέσματα που κατέληξε ο σπουδαστής και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σχετικά σύντομα (μέχρι 5 σελίδες). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα κυριότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της εργασίας, καθώς και συνοπτική ανακεφαλαίωση των κεφαλαίων που προηγήθηκαν. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στο τρόπο που η μελέτη διερευνά το αρχικό ερώτημα ή προβληματισμό που τέθηκε. Προτείνεται επίσης να γίνεται αναφορά σε πιθανή συνέχεια της εργασίας ως «μελλοντική έρευνα» ή / και πως μπορεί η εργασία αυτή να συνεισφέρει στο έργο άλλων μελετητών : τι θα μπορούσε να γίνει στη συνέχεια από πλευράς μεθοδολογικής και θεωρητικής, διεύρυνσης της θέσης του συγγραφέα-σπουδαστή που εμφανίζεται στην πτυχιακή εργασία.

Στο συμπέρασμα θα αναφέρουμε τι θέλαμε να βρούμε, πως καταλήξαμε εκεί (μεθοδολογία), τι θα μπορούσαμε ακόμη να κάνουμε αλλά δεν έγινε διότι δεν ήταν δυνατόν (π.χ. από έλλειψη στοιχείων), ποια ήταν τα αποτελέσματα που προήλθαν από την εργασία. Το συμπέρασμα πρέπει να είναι σαφές, περιεκτικό χωρίς πολλές «φιλοσοφίες». Ο αναγνώστης συνήθως κρίνει την εργασία από την εισαγωγή και το συμπέρασμα.

Βιβλιογραφία Εργασίας

Η βιβλιογραφία είναι ένας κατάλογος των εργασιών και κειµένων στα οποία γίνεται αναφορά µέσα στην εργασία. Σύµφωνα µε το σύστηµα Harvard-APA, κάθε εργασία αναφέρεται µε το όνοµα συγγραφέα (-ων), σε παρένθεση το έτος, ο τίτλος, ο εκδότης. Η σειρά παρουσίασης είναι αλφαβητική ώστε αν ο αναγνώστης µέσα στο κείµενο π.χ. δει την αναφορά (∆ουκίδης κ.α., 1998) να µπορεί να κοιτάξει τη βιβλιογραφία και να εντοπίσει την βιβλιογραφική αναφορά.

βιβλιογραφια

Αν για την πραγµατοποίηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε κάποιο ειδικό λογισµικό είναι απαραίτητο στη βιβλιογραφία να υπάρχει αναφορά στην ακριβή έκδοση που χρησιµοποιήθηκε. Π.χ. Αν χρησιµοποιήθηκε το SPSS από την εντολή Help about βλέπουµε τη διπλανή οθόνη, η βιβλιογραφική αναφορά θα είναι: SPSS inc (2009), PASW Statistics 17.0, Release 17.0.2. (όνοµα εταιρίας λογισµικού, έτος, όνοµα και έκδοση λογισµικού)

Αν για κάποια στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήσαµε το excel είναι απαραίτητο στη βιβλιογραφία να υπάρχει αναφορά στην ακριβή έκδοση που χρησιµοποιήθηκε. H βιβλιογραφική αναφορά θα είναι: Microsoft (2003), Microsoft Office Excel 2003 (11.8302.8221) SP3. (όνοµα εταιρίας λογισµικού, έτος, όνοµα και έκδοση λογισµικού) Για τη συγγραφή του κειµένου η χρήση π.χ. του word δεν πρέπει να αναφερθεί στη βιβλιογραφία.

Παραρτήµατα Εργασίας

Τα παραρτήµατα µιας εργασίας είναι αυτόνοµα τµήµατα της εργασίας που δεν είναι τόσο σηµαντικά και απαραίτητα ώστε να τα «βάλουµε» µέσα στην εργασία. Επειδή όµως µπορούν να βοηθήσουν κάποιο αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα την εργασία τα βάζουµε σε παραρτήµατα. Συνήθως αν έχουµε περισσότερα από 1 παραρτήµατα τα ονοµάζουµε παράρτηµα Α, Β, Γ,..

παραρτημα

Συνήθως σε παραρτήµατα παρουσιάζουµε:

 1. Τυχόν δεδοµένα που είναι πολλά (αρκετές σελίδες) αλλά ίσως κάποιοι αναγνώστες να ήθελαν να τα δουν.
 2. Περιγραφή µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην εργασία και δεν είναι ευρύτερα γνωστές στο µέσο αναγνώστη.
 3. Τυχόν αποτελέσµατα που η παρουσίασή τους απαιτεί πολλές σελίδες κειµένου.

 

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε ιστοσελίδες

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε για την αναφορά σας τα παρακάτω: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του γράφων Ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκατε την πληροφορία Τίτλο ή όνομα ιστότοπου Τίτλο άρθρου ή σελίδας Ημερομηνία δημοσίευσης Ημερομηνία που προσεγγίσατε την πληροφορία Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου (π.χ. για PDF εκδόσεις). […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments