Μέθοδοι εκπαίδευσης προσωπικού


Εκπαίδευση σημαίνει αύξηση γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων, σχετικών με το έργο, κυρίως με διδασκαλία και άσκηση με σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η επάρκεια οποιασδήποτε επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο καλά είναι εκπαιδευμένοι οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Η εκπαίδευση υποκινεί τους εργαζομένους να εργάζονται εντατικότερα και αποτελεσματικότερα, αφού με την καλύτερη κατανόηση του έργου τους είναι πιθανό να αποκτήσουν υψηλότερο ηθικό. Και το γεγονός ότι η διοίκηση, έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, επενδύει στην εκπαίδευση, παρέχει επιπλέον ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι αποτελούν δηλαδή αξιοπρόσεκτα μέλη της επιχείρησης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Διάλεξη: προφορική παρουσίαση γνώσεων και πληροφοριών από τον εισηγητή προς ένα ακροατήριο. Έχει το πλεονέκτημα της μετάδοσης μεγάλου αριθμού πληροφοριών σε μικρό χρόνο και χαμηλό κόστος. Η αποτελεσματικότητά της αμφισβητείται λόγω της έλλειψης ενεργού συμμετοχής από την πλευρά των εκπαιδευομένων.

  • Σεμινάριο: ο εισηγητής επιμερίζει το θέμα της εκπαίδευσης σε ενότητες, τις κατανέμει στους εργαζομένους (οι οποίοι θα αναλάβουν την προετοιμασία τους) και κατευθύνει την παρουσίασή τους και τη συζήτηση πάνω σε αυτές. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και από τον εισηγητή και από τους εκπαιδευόμενους. I

  • Μελέτη περιπτώσεων: οι εκπαιδευόμενοι, χωρισμένοι συνήθως σε ομάδες εργασίας, αναλαμβάνουν να διερευνήσουν ένα πρακτικό πρόβλημα και να παρουσιάσουν μια τεκμηριωμένη λύση. Κατά τη διαδικασία αυτή μαθαίνουν να συλλέγουν και να αξιολογούν στοιχεία αναπτύσσοντας τις αναλυτικές και κριτικές τους ικανότητες.

  • Επίδειξη: χρησιμοποιείται συνήθως για την εκμάθηση μιας τεχνικής ή του τρόπου λειτουργίας μιας μηχανής, για την παρουσίαση ενός προϊόντος και, γενικά, σε περιπτώσεις όπου ο προφορικός λόγος αδυνατεί να μεταφέρει την πλήρη εικόνα. Συχνά είναι δαπανηρή, αλλά είναι αποτελεσματική γιατί αξιοποιεί την όραση.

  • Παίξιμο ρόλων: οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους σχετικούς με τα καθήκοντά τους και ωθούνται να αφομοιώσουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και να υιοθετήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Πρόκειται για μέθοδο που κατορθώνει να εξοικειώσει τους εργαζόμενους με τις απαιτήσεις της θέσης τους.

  • Άλλες μέθοδοι είναι η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming), η προσομοίωση, οι ομάδες εργασίας, τηλε-εκπαίδευση, Η/Υ, διαφάνειες, βιντεοκασέτες, προβαλλόμενες φωτογραφίες κ.α

Ενδιαφέροντα Προγράμματα