Πως εισάγουμε συναρτήσεις στο Excel


Τί είναι το Excel;

Το Excel είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων. Κάθε υπολογιστικό φύλλο είναι ένα εργαλείο για την διαχείριση αριθμών και υπολογισμών με διάφορους τρόπους. Μπορεί να δημιουργεί και να επεξεργάζεται μια βάση δεδομένων, να δημιουργεί γραφήματα και να επεξεργάζεται κείμενο.

Χωρίζεται σε γραμμές και στήλες για την καταγραφή δεδομένων και τους υπολογισμούς αποτελεσμάτων με ακρίβεια.

Στα λεγόμενα κελιά (cells) μπορούμε να γράφουμε αριθμούς, κείμενο, μαθηματικούς τύπους και συναρτήσεις και το όνομα του κάθε κελιού προκύπτει από την γραμμή και την στήλη στην οποία βρίσκεται.

Το Excel δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να προσαρμόζει την σχεδίαση και την εμφάνιση του βιβλίου εργασίας και της διάταξης της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Το προχωρημένο σύστημα βοήθειας και οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες του Excel επιτρέπουν στον χρήστη να βελτιώσει τον τρόπο που δουλεύει, να περιορίσει τα λάθη και να μειώσει τον αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Επίσης με τις επιλογές μορφοποίησης, μπορούν να παρουσιαστούν τα δεδομένα εύκολα, καθαρά και ελκυστικά.

Πως εισάγουμε συναρτήσεις στο Excel

Η σημαντικότερη ίσως λειτουργία του Excel είναι η πραγματοποίηση υπολογισμών και η εξαγωγή αποτελεσμάτων στα υπολογιστικά φύλλα. Οποιαδήποτε μαθηματική, στατιστική, λογική ή άλλη πράξη που θέλουμε να πραγματοποιήσει το Excel για εμάς, ξεκινάει βάζοντας τον χαρακτήρα του ίσον (=) στο κελί που θέλουμε να εξάγουμε το αποτέλεσμα.

Παρακάτω παραθέτονται μερικές από τις συχνότερες συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στο  Excel και πως συντάσσονται

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 =SUM(A1:A6) Μας δίνει το άθροισμα των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

 =AVERAGE(A1:A6) Μας δίνει τον μέσο όρο των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

 =VAR(A1:A6) Μας δίνει την διασπορά των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

 =STDEV(A1:A6) Μας δίνει την τυπική απόκλιση των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

 =MAX(A1:A6) Μας δίνει τον μέγιστο μεταξύ των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

 =MIN(A1:A6) Μας δίνει τον ελάχιστο μεταξύ των αριθμών από το κελί Α1 έως το Α6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

=ABS(A1) Απόλυτη Τιμή του κελιού Α1

=EXP(A1) Δύναμη e^A1 – Εκθετική Συνάρτηση

=INT(A1) Ακέραιο Μέρος του κελιού Α1

=LN(A1) Νεπέρειος Λογάριθμος του κελιού Α1

=LOG10(A1) Δεκαδικός Λογάριθμος του κελιού Α1

=COS(A1) Συνημίτονο του αριθμού Α1

=SIN(A1) Ημίτονο του αριθμού Α1

=TAN(A1) Εφαπτομένη του αριθμού Α1

=SQRT(A1) Τετραγωνική Ρίζα του κελιού Α1

=SUMSQ(A1;A2;A3) Άθροισμα Τετραγώνων των κελιών Α1, Α2, Α3

=PRODUCT(A1:A10) Γινόμενο αριθμών από τα κελιά Α1 έως Α10

=POWER(A1;A2) Ο αριθμός του κελιού Α1 υψωμένος στον αριθμό του κελιού Α2

=MOD(A1;A2) Υπόλοιπο Διαίρεσης κελιού Α1 με Α2

=PI() Αριθμός Π=3.14159

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε ιστοσελίδες

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε για την αναφορά σας τα παρακάτω: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του γράφων Ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκατε την πληροφορία Τίτλο ή όνομα ιστότοπου Τίτλο άρθρου ή σελίδας Ημερομηνία δημοσίευσης Ημερομηνία που προσεγγίσατε την πληροφορία Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου (π.χ. για PDF εκδόσεις). […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments