Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν έγκαιρα;


HR μεταπτυχιακό | διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μεταπτυχιακό

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, γι’ αυτό και προϋπόθεση επιβίωσής τους είναι η προσαρμογή τους στις εξελίξεις που συμβαίνουν σε αυτό.

Το περιβάλλον των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα, αβεβαιότητα, ανταγωνιστικότητα και πολυπλοκότητα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ασκούνται πιέσεις στις επιχειρήσεις για συνεχή προσαρμογή και άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, υψηλή ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτηση πελατών.

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος για να μπορέσει να επιβιώσει. Συγκεκριμένα έχει τις εξής επιλογές:

 1. Δεν αλλάζει, δεν προσαρμόζεται, άρα πεθαίνει
 2. Αλλάζει για να προσαρμοστεί στις αλλαγές- εξελίξεις, άρα επιβιώνει
 3. Οδηγεί τις εξελίξεις στις οποίες προσαρμόζονται οι άλλες επιχειρήσεις και επιτυγχάνει.

Η κάθε οργάνωση αποτελεί περιβάλλον για τις υπόλοιπες, οπότε μπορεί αυτή να δημιουργεί τις εξελίξεις και οι υπόλοιπες να προσαρμόζονται. Με αυτό τον τρόπο διαθέτει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η κατανόηση, λοιπόν, των αλλαγών και η διοίκησή τους αποτελούν σημαντική ικανότητα που πρέπει να διαθέτουν τα διοικητικά και κυρίως τα ηγετικά στελέχη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας και οι αντιδράσεις του ατόμου. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν οι ικανότητες του ηγέτη και του manager και η εμπειρία στη διαχείριση αλλαγών.

Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν έγκαιρα;

 • Εφησυχασμός, αυταρέσκεια και αλαζονεία επιτυχημένων επιχειρήσεων και επιτυχημένων στελεχών

 • Ατομική ή ομαδική αδράνεια. Βόλεμα, συνήθεια, αβεβαιότητα αλλαγής, ισορροπία συμφερόντων

 • Στερεότυπα. Κατεστημένοι τρόποι σκέψης και δράσης

 • Αρνητική εμπειρία από αποτυχημένη αλλαγή

 • Έλλειψη επαρκούς αναπληροφόρησης

 • Λανθασμένοι δείκτες επιδόσεων

 • Μη εμφανείς κρίσεις

 • Ύπαρξη χαμηλών προτύπων απόδοσης

 

Ενδιαφέροντα Προγράμματα